Huisregels Camping Kalmpjes an


Inchecken vanaf 14:00uur tot 19:00uur (afwijkende tijden in uitzonderlijke gevallen en alleen in overleg)
Uitchecken na 9:00uur en voor 12:00uur (eerder in overleg en de avond voor vertrek moet de totale nota voldaan zijn)

Het kampeerterrein is zoveel mogelijk autovrij.
Per plaats mag er , i.v.m. veiligheid, 1 auto tegelijkertijd op het terrein
Dit geld ook voor aankomst en vertrek.
Bent u geinstalleerd dan graag deze naar de parkeerplaats.

De maximum snelheid bedraagt op het terrein stapvoets !!
.
Voor alle plaatsen geldt: voor uw (voor)tent mag alleen een enkelvoudige doorgroei-mat. Dit zijn matten waar het gras doorheen kan groeien.
Het is niet toegestaan om op het terrein ongediertebestrijding sensor voor bijvoorbeeld steenmarters te gebruiken dit i.v.m hoge tonen die de overige gasten als storend kunnen ervaren. Ook auto's met steenmarter sensor mag niet naast uw kampeermiddel blijven staan en dient u op de parkeerplaats te zetten.Bij gebruik van het toiletgebouw dienen jonge kinderen onder begeleiding te zijn.
Onze camping is gelegen, direct aan het kanaal. Houd u daar rekening mee i.v.m kinderen .


Gasten dienen elkaar te respecteren, ivm geluidsoverlast dient het tussen 22:00uur en 8:00uur rustig en stil te zijn.
Denk ook aan de radio en televisie.
Om iedereen te laten genieten van onze gratis wifi is fijn als men beperkt met het downloaden, bekijken en of streamen van content.
Huisdier mee?
Deze dient ten alle tijden aangelijnd te zijn .
Uitlaten buiten het campingterrein.
Toch een ongelukje"met ontlasting op het terrein ? Dan direct opruimen met een (poep)zakje.

Wij zien graag een schoon en nette camping , dus ruimt u alles netjes op.
Afvalscheiding s.v.p. zoals aangegeven. Grof vuil nemen wij niet aan.

Krijgt u bezoek? Meld ons dat even .Kosten €1.50 per persoon.

Dit is voor rekening van de kampeerder tenzij de gast zelf direct afrekent.

De kampeereigenaar heeft een afgebakend, eigen terrein,.
Wij zouden graag zien dat u deze respecteert.


De eigenaren kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade in de breedste zin van het woord dan ook, materieel en/of immaterieel, aan/door derden of voor diefstal
Sluit uw kampeermiddel bij afwezigheid dus goed af en laat geen waardevolle spullen achter.

Het is aan de kampeerder zelf om een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u bij ziekte of andere omstandigheden het geld terug kunt vorderen.
Slecht weer valt niet onder de annuleringsvoorwaarden.
Wilt u langer blijven dan geboekt? Dit kan alleen in overleg met de verhuurder bij beschikbaarheid en directe betaling.
Algemene voorwaarden Camping Kalmpjes an


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, camper, caravan, trekkershut en dergelijke; ondernemer: het bedrijf, die het vakantieverblijf aan de recreant ter beschikking stelt; recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat; mederecreant:de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en); derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en); overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is; kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf; informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf; annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, voor de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 1: Inhoud overeenkomst

De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

Artikel 2: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 3: Prijs en prijswijziging

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 4: Betaling

De recreant dient de betalingen in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van een week na de schriftelijke aanmaning niet nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van
de overeengekomen prijs. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Annulering

Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

-bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;

- bij annulering binnen twee tot een maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;

- Bij annulering binnen een maand voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 6: Gebruik door derden

Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgesteld.

Artikel 7: Voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor een overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

De ondernemer kan de overkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of veiligheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomt wordt voorgezet; Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft; Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste te verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur. De recreant blijft in het beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 9: Wet- en regelgeving

De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dan mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.
Artikel 10: Onderhoud en aanleg

De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden waarin de recreant het heeft ontvangen. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 12: Geschillenregeling

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst in Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse Rechter is gevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3, laat een en ander, op die plaatsen waar de voorwaarden spreken, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet.